Disclaimer

01-01-2021

 1. Toepasselijkheid
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites idnohosting van IDNO.
 2. Akkoordverklaring
  Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd idnohosting te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van idnohosting geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Idnohosting is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot idnohosting te ontzeggen.
 3. Wijziging
  Idnohosting is te allen tijde gerechtigd de informatie op idnohosting en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. idnohosting adviseert u idnohosting en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 4. Doel
  Idnohosting idnohosting beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door idnohosting aangeboden producten zijn de voorwaarden van idnohosting van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van idnohosting worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van idnohosting). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via idnohosting zijn de voorwaarden van idnohosting respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door idnohosting of haar partner geleverde deel van het pakket. idnohosting streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel idnohosting de informatie op idnohosting met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
 5. Hyperlinks
  • De website van idnohosting bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van IDNO Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
  • idnohosting kan hyperlinks naar websites van partners van idnohosting en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Idnohosting is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat idnohosting deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 6. Eigendom
  Alle rechten op idnohosting en alle informatie op deze website berusten volledig bij IDNO, haar partners en adverteerders. IDNO behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van IDNO, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van idnohosting geldt: © 2007 idnohosting, Nederland.
 7. Informatie
  Idnohosting en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van idnohosting zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van IDNO Het is niet toegestaan informatie die van idnohosting wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
 8. Gebruiksrecht
  Idnohosting verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan idnohosting te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om idnohosting te kunnen raadplegen of idnohosting in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om idnohosting te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door idnohosting worden ontsloten. Bovendien is het verboden idnohosting - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van idnohosting voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
 9. Beveiliging
  Idnohosting spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.
 10. Plaatsing berichten
  De berichten die de bezoeker van idnohosting achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van idnohosting te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. idnohosting staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. idnohosting is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
 11. Aansprakelijkheid
  Idnohosting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van idnohosting, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op idnohosting of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf idnohosting, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om idnohosting te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van idnohosting
 12. Conversie
  Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 13. Verkoop producten
  Voor de verkoop van producten op idnohosting gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van idnohosting worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.

Legal

Op internet kunnen we veel vertellen, maar passie delen begint off-line.